İş Güvenliği Uzmanlığı Hizmeti

İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Programının süresi, teorik bölümü 180 saatten, uygulama kısmı da 40 saatten az olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Eğitim kurumları istemeleri halinde bu süreleri artırarak uygulayabilirler. Programın teorik bölümünün tamamı yüz yüze veya ilgili yönetmelikte belirtilen oranlara u&a

İşyeri Hekimliği ve Diğer Sağlık Personeli Hizmeti
Son yıllarda dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemizdeki sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler;  bu iş kollarında çalışan kişilerin sağlık ve güvenliği bakımından riskler ve sorunlar ortaya çıkarmıştır.
 
İSG Ölçüm ve Analizleri

İşyeri ortamında yer alan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören madde ve malzemelerin çalışma ortamı etkileyecek zararlı etkilerinden, tehlikelerinden çalışanları korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma

Risk Analizi

Risk, tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelme ihtimali ile zarar verme derecesinin bileşkesidir. Risk değerlenmesi, tüm proseslerde riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve riske tahammül edilip edilemeyeceğine karar vermektir. Sistematik olarak tehlikeleri belirlemek, riskleri ortaya çıka

Patlamadan Korunma Dökümanı

İşyerlerinde; yanıcı kimyasal maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımları çalışanlar ve işyeri güvenliği açısından önemli tehlike kaynağı oluşturmaktadır.

Acil Durum Eylem Planı

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkartılan 18.06.2013 tarihli ve 28681 sayılı ''İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik'' ile tüm iş yerleri Acil Durum Eylem Planı hazırlamak zorundadır.

İş yeri Acil Durum Eylem Planı'nın oluşturulmasındaki amaç iş yerlerinde meydana gelebilecek her türlü olağanüstü durumlarda (kaza,

Hakkımızda

BAŞARAN İSG; T.C.  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen uzmanlık sertifikalarına sahip İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri ile iş yerlerinde İSG mevzuatları doğrultusunda risk değerlendirme ve acil müdahale çalışmaları, iş yeri denetim ve kontrol çalışmaları, İSG eğitim ve tatbikatları ile çalışan sağlık muayenelerini gerçekleştirmektedir.

İSG Hizmetlerimiz T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca sertifikalandırılmış A,B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimliği sertifikalarına sahip Uzman Doktorlar tarafından yürütülmektedir.

incele
Bizden Haberler
 • Genel Hatlarıyla OSGB Nedir?

  Genel Hatlarıyla OSGB Nedir?

  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB): Kamu kurum ve kuruluşları, organize sanayi bölgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre faaliyet gösteren şirketler tarafından, işyerlerine iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere kurulan, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen birimlerdir.
  OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan en az bir;
  a) İş yeri hekimi,
  b) İş güvenliği uzmanı,
  c) Diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur.
  OSGB’ler :
  İşçilerin sağlık gözetimi,
  Çalışma ortamının gözetimi,
  Eğitim, danışmanlık ve bilgilendirme
  İlk yardım ve acil müdahale
  Kayıt ve istatistik,
  İlgili birimlerle işbirliği görevlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi, iş yeri hekimi tarafından kullanılmak üzere en az 10 m2 bir muayene odası, 15 m2 ilkyardım ve acil müdahale, 10 m2 iş güvenliği uzmanı odaları ile 12 m2 bekleme yeri, uygun büyüklükte arşiv odası ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluşur. OSGB’ler tapu kütüğüne iş yeri olarak kayıtlı bölümleri hariç mesken olarak kullanılan çok katlı binalarda ve iş yeri olarak kayıtlı olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. OSGB’lerin zemin katta veya müstakil binalarda kurulması esastır.
  Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin Başvuru İşlemleri MADDE 16 – (1) OSGB yetki belgesi almak amacıyla Genel Müdürlüğe bir dilekçe ve aşağıda belirtilen ekleri ile başvurulur.
  a) Ticari şirketler için tescil edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanları gösteren imza sirküleri.
  b) Tam süreli görevlendirilen kişilerin iş sözleşmeleri veya görevlendirme belgeleri ile bu kişilere ait iş yeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, diğer sağlık personeli belgeleri, bu kişiler OSGB sahibi veya ortağı ise tam süreli çalışacaklarına dair taahhütname.
  c) OSGB’nin sorumlu müdürünün kabul şerhli görevlendirme yazısı, bu kişi şirket sahibi veya ortağı ise sorumlu müdürlük taahhütnamesi.
  ç) Faaliyet gösterilecek yere ait olan yapı kullanma izin belgesi.
  d) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi.
  e) Faaliyet gösterilecek yere ait olan kira sözleşmesi veya tapu senedi veya intifa hakkı belgesi.
  f) Faaliyet gösterilecek yere ait olan ve bütün bölümlerin ve kullanım amacının belirtildiği, yetkili teknik eleman tarafından onaylanmış olan 1/50 ölçekli plan.
  g) İlgili mevzuata göre faaliyet gösterilecek yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına ve bu yerde OSGB açılmasında sakınca olmadığına dair yetkili merciler tarafından verilen belge.
  (2) Kamu kurum ve kuruluşları için, yalnızca birinci fıkranın b, c, f ve g bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak mekân, kamu kurumuna ait değilse a bendi hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
  (3) Organize sanayi bölgelerince kurulacak OSGB’ler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ilgili biriminden alınmış organize sanayi bölgesine sicil numarası verildiğine dair yazı, müteşebbis heyeti veya genel kurulunca alınmış; ilgili adreste OSGB kurulmasına dair karar ile birinci fıkranın a ve d bentleri hariç diğer bentlerde belirtilen belgeler istenir.
  (4) Bu madde uyarınca istenen belgelerin aslı ile birlikte bir örneğinin getirilmesi halinde Genel Müdürlükçe tasdiki yapılır. Posta yoluyla yapılan başvurularda belgelerin noter onaylı sureti gerekir.
  UYARI: OSGB’lerde tam süreli görevlendirilen personeller başka bir OSGB’de veya iş yerinde aynı unvanla veya Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim kurumlarında eğitici unvanıyla görev alamaz.
  BİLGİ: OSGB, sadece bulunduğu ile ve il sınırı bulunan komşu illere hizmet vermeye yetkilidir.
  İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerine daha az maliyet ve sorumlulukla OSGB’lerden ulaşmak daha kolaydır. Bir çok sektör ve tehlike sınıfında görev alan OSGB’ler tabiri caizse kendilerini geliştirmek, üstlendikleri sorumlukların altından kalkabilmek için üstün bir çaba içerisindedir. Sektörün yeni gelişmekte olması, bilinç ve farkındalığın yeni yeni oluşması, iş sağlığı ve güvenliği hizmetinin sunulması noktasında bilhassa OSGB’lere büyük zorluklar çıkarıyor. Çalışmaları, Bakanlık tarafından yakından izlenen bu birimler, gelecekte sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı oluşturabilmek adına kolları sıvamış durumda.
  Hazırlayan: Onur Özbay, İş Güvenliği Uzmanı kaynak:http://safetyhealth.com.tr/genel-hatlariyla-osgb-nedir/

 • Çeşitli Meslek Alanlarında En Çok Karşılaşılan Risk ve Tehlikeler

  Çeşitli Meslek Alanlarında En Çok Karşılaşılan Risk ve Tehlikeler
  6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’yla birlikte iş dünyasında tatlı bir telaş başladı. Telaş başladı çünkü iş güvenliği kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte işverenlere yeni sorumluluklar ve maliyetler eklendi. Tabi bu durum iki yönlü telaşa sebep oldu. İlki iş güvenliği kanunu ve bağlı yönetmeliklerde yer alan yapılacaklar listesini en uygun maliyetle ve en temiz şekilde ortaya koyma telaşı ve ikinci yönü ise iş güvenlik kanunundan ceza yemeden bu geçiş sürecini bir an önce kusursuz bir şekilde atlatabilme telaşı olarak karşımıza çıktı. Bu telaşın tatlılığı ise çalışanların ve işverenlerin can ve mal güvenlikleri açısından daha bilinçli ve iş güvenliğine uygun bir çalışma ortamı için iş sağlığı ve güvenliği kanununun çıkartılmış olmasıdır.
  ş güvenliği kanununda tanımlanan terimleri daha önceki yazılarımızda paylaşmıştık. Tekrar hatırlamak gerekirse: İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği içerisinde geçen tanımlara göre; Risk, tehlikelerden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimalini; Tehlike ise, işyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeline sahip olan durum veya olayı ifade etmektedir. Tehlike veya risklerin belirlenmesinde yararlanılan kaynaklar; mevzuat, SGK kaza raporları, sektörlerdeki çalışma şartlarına göre belirlenmiş teknik emniyet uyarıları ve işletmenin kurumsal hafızası ile çalışanların mesleki tecrübelerinden yararlanılarak risk ve tehlikeler belirlenir. Bu bilgiler ışığında kolaylık sağlaması açısından en çok karşılaşılan bazı risk ve tehlikeler aşağıda paylaşılmıştır:

  Çeşitli Meslek Alanlarındaki Tipik Risk ve Tehlikeler

  En riskli sektörler metal, inşaat, kimya ve tarım olarak belirlenmiştir.

  a. Elektrik-Elektronik Meslekleri
  1-Elektrik akımının bulunduğu sırada, iletkendeki sıyrık kısmın vücuda teması,
  2-Topraklamasız aletlerde meydana gelen kısa devre sebebiyle gövdeye elektrik
  akımının geçmesi,
  3-Nemli yerde kısa devre sebebiyle elektrik akımının çevreye yayılması,
  4-Sıcak havyanın vücuda teması,
  5-Elektronik devre montajı sırasında elektrik akımına kapılması,
  6-Cihazın taşınması sırasında cihazın düşmesi.
  b. Mekanik Meslek Grupları
  1- Parçaların tornaya gevşek bağlanması,
  2-Arızalı tezgâhın çalıştırılması,
  3-Koruyucusuz makinede çalışılması,
  4-Makine üzerinde alet unutulması,
  5-Sıcak parçaların elle tutulması,
  6-Makinelerde gözlüksüz çalışma,
  7-Egzoz gazından zehirlenme,
  8-Karasör boyama atölyesinde zehirlenmeler.
  c. Kimya ve Diğer Meslek Grupları
  1-Asit yanıkları,
  2-Gaz yanıkları,
  3-Fosfor yanıkları,
  4-Sindirim ve solunum yolu, kesik veya yara yoluyla etkilenme,
  5-Kimyasal maddelerin elle tutulması,
  6-Cam araçlarının kırılması ile meydana gelen kesikler,
  7-Kimyasal madde ve çözeltilerin tadına bakma isteği.

 • İş kazaları ve işe bağlı problemler

  İş kazaları ve işe bağlı problemler

  Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘2013 İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları’ yayımlandı. İlki 2007’de yapılan araştırmanın ikincisi, Hanehalkı İşgücü Anketi ile birlikte 2013 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında gerçekleştirildi. Araştırma sonuçları, uygulama dönemi itibariyle istihdamda olan veya son 12 ay içinde bir işte çalışmış olan fertlerin, son 12 ay içinde herhangi bir iş kazası geçirip geçirmedikleri veya referans haftasında istihdam edilen ya da geçmişte çalışmış olanların son 12 ay içinde işe dayalı bir sağlık probleminin etkilerine maruz kalıp kalmadıklarına ilişkin bilgileri içeriyor.

  Buna göre, son 12 ay içinde istihdam edilenlerden yüzde 2,3’ü bir iş kazası geçirdi. Bu oran erkeklerde yüzde 2,8 iken, kadınlarda yüzde 1,3 olarak hesaplandı. Toplam iş kazası geçirenlerin yüzde 81,6’sını erkekler oluşturdu.

  İş kazası geçirenlerin sektörel dağılımları incelendiğinde, iş kazası geçirenlerin oranının en yüksek olduğu sektörün, yüzde 10,4 ile madencilik ve taşocakçılığı olduğu görüldü. Bunu yüzde 5,2 ile elektrik, gaz, buhar su ve kanalizasyon, yüzde 4,3 ile inşaat sektörü izledi.

  Sektör bazındaki sonuçlar, 2007 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında iş kazası geçirenlerin payı madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 0,1 puan artarken, inşaat sektöründe 0,2 puan azaldı. Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı değişmezken, iş kazası geçiren sayısında en büyük payı alan imalat sanayi sektöründe ise iş kazası geçirenlerin oranı 1,8 puan azalarak yüzde 3,3 olarak gerçekleşti.

  İş kazaları eğitim seviyesi yükseldikçe düşüyor

  Son 12 ay içinde istihdam edilen 15-24 yaş grubundaki fertlerde iş kazası geçirenlerin oranı yüzde 1,9 oldu. 25-34 yaş grubunda bu oran yüzde 2,3, 35-54 yaş grubunda yüzde 2,6 ve 55 ve daha yukarı yaştakilerde ise yüzde 2 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde istihdam edilen lise altı eğitimlilerin yüzde 2,8’i bir iş kazası geçirirken, genel lise mezunlarında bu oran yüzde 1,7 oldu. Çalışan lise dengi meslek okul mezunlarının yüzde 2,4’ü, yüksek öğretim mezunlarının ise yüzde 1’i iş kazası geçirdi.

  İşteki duruma göre, iş kazası geçirenlerde en yüksek oran yüzde 2,6 ile kendi hesabına çalışanlarda görüldü. Bunu yüzde 2,5 ile ücretli veya yevmiyeli çalışanlar, yüzde 1,6 ile işveren olarak çalışanlar izledi. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlarda iş kazası geçirme oranı ise yüzde 1,4 olarak tahmin edildi.

  Meslek grupları itibarıyla, sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlarda iş kazası geçirenlerin oranı yüzde 4,8 ile ortalamanın üzerinde oldu. İş kazalarının en düşük gözlendiği grubu ise yüzde 0,8 ile “büro ve müşteri hizmetleri” oluşturdu.

  İş yeri büyüklüğüne göre, son 12 ayda iş kazası geçirenlerin en yüksek olduğu iş yeri büyüklüğü yüzde 3,4 ile “250-499″ çalışana sahip iş yerleri oldu. En fazla istihdama sahip ”1-9” kişi çalıştıran iş yerlerinde iş kazası geçirenlerin oranı ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

  Son 12 ay içerisinde bir iş kazası geçirenlerin yüzde 63,7’si geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle belirli sürelerde işinden uzak kaldı.

  Çalışanların yüzde 2,1’i işle bağlantılı rahatsızlık yaşadı

  Çalışanların yüzde 2,1’i işle bağlantılı bir rahatsızlık yaşadı. Bu oran erkeklerde yüzde 2,4 iken, kadınlarda yüzde 1,6 oldu. Sektörel olarak incelendiğinde, son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorununa maruz kalanların oranının en yüksek olduğu sektörü, yüzde 5,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü oluşturdu. Bu oran, istihdamın en yoğun olduğu tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe yüzde 2, inşaat sektöründe yüzde 3,5, toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller sektöründe yüzde 2,1, imalat sanayinde yüzde 2,7, toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri sektöründe ise yüzde 2,2 olarak gerçekleşti.

  İşteki durumu kendi hesabına olanların işe bağlı sağlık sorununa maruz kalma oranı yüzde 2,9 ile diğer gruplara göre yüksek oldu. Mesleklere göre en yüksek işe bağlı sağlık sorunu yaşayanların oranı yüzde 3,2 ile “sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar” grubunda gerçekleşti.

  İşe bağlı sağlık sorunları

  İşe bağlı sağlık sorununa maruz kalanların yüzde 24,9’unun “sırtı veya beli etkileyen kemik, eklem ve kas sorunları”na, yüzde 20’sinin ise “stres, depresyon veya anksiyete sorunları”na maruz kaldığı belirlendi. Son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlardan yüzde 50,7’si, geçirmiş olduğu sağlık sorunu nedeniyle belirli sürelerde işinden uzak kaldı.

  İstihdam edilenlerden yüzde 17,1’i kaza riskine maruz kaldı.

  Çalışanların yüzde 7,1’i çalıştığı işle ilgili olarak “zaman baskısı ve aşırı iş yükü” şeklinde ruhsal sağlığını etkileyen elverişsiz faktöre maruz kaldığını belirtti.

 • Elle taşıma işleri risk analizi!

  Elle taşıma işleri risk analizi!
  Bir veya daha fazla çalışanın bir yükü kaldırması, indirmesi, itmesi, çekmesi, taşıması veya hareket ettirmesi gibi işler esnasında, işin niteliği veya uygun olmayan ergonomik koşullar nedeniyle özellikle bel veya sırtının incinmesiyle sonuçlanabilecek riskleri kapsayan nakletme veya destekleme işleri “Elle taşıma işleri” olarak tanımlanıyor.

  Elle taşıma işleri risk analizi ile ilgili diğer tanımlar:
  Taşıma : Yükün, alındığı yer ile bırakılacağı yer arasında en az 5 metre mesafe bulunması
  Tutma : Yükün, alınması sonrası, bırakılana dek en az 5 saniye süre geçmesi
  Kaldırma : Yükün bir yerden alınıp başka bir yere bırakılması arasında 5 saniyeden az süre geçmesi
  İtme/Çekme : Yük taşınırken, zeminle veya yardımcı araçla temasının tamamen kesilmemiş olması
  Kompleks elle taşıma işleri : Kazma veya kürek ile yapılan çalışmalar gibi; risk değerlendirme yöntemleri kullanılamaz, risk analizi gerektirir

  Elle taşıma işleri risk analizi hususu kapsamında çeşitli araştırmalar bulunuyor. Örneğin; NIOSH tarafından yayınlanan yük kaldırma ile ilgili rehberde, ideal koşullarda kullanılması tavsiye edilen standart değerler şu şekilde sıralanıyor:
  – Erkek için 30 kg
  – Kadın için 20 kg
  – Revize NIOSH standart değeri ise erkek ve kadın için 23 kg

  LMM Güvenilirlik Çalışması Raporu’nda yer alan bilgilere göre ise;
  Bir günde (vardiyada) elle taşıma işi 10 ton seviyesine ulaşıyorsa: “Yakın sağlık gözetimi” gerekiyor.

  Bir günde (vardiyada) elle taşıma işi 15 ton seviyesine ulaşıyorsa: “HAYATİ TEHLİKE” teşkil söz konusu. İşin durdurulması gerekiyor.

 • Kazı Aşamasında Alınacak sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Üretim Aşamasında Yapılacak İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları
  Kazı Aşamasında Alınacak sağlık ve Güvenlik Önlemleri
  Bu aşamadan çalışacak kişi, ekip veya taşerona, toplu olarak, karşılaşılabilecek iş kazası olasılıkları ve dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda özet bilgi aktarılarak işin hangi aşamalarında ne tür iş güvenliği araçlarını kullanacakları anlatılacak ve bu araçlar hakkında bilgi verilecek; iş güvenliği araçlarının kendilerine teslim edildiğine ve bunları kullanacaklarına dair belge düzenlenecek.
  1. Bölümde yapılan tespitler doğrultusunda, çalışanları ve çevre yapıları korumak üzere oluşturulan iksa önlemleri ilgili teknik elemanların nezaretinde tamamlanacak, projesine uygun yapılmış olduğu ilgili elemanlarca belgeye bağlanması sağlanacak.
  Kazının yapılması ve kazılan malzemenin uzaklaştırılmasında görev alacak makine, donanım ve araçların operatör ve sürücülüleri ile yardımcılarına, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında dikkat etmeleri gereken hususlar hatırlatılacak ve gerekli uyarı levhaları yerleştirilecek.
  Kazı alanına düşmelerin önlenmesi, bu alana araç ve çalışanların güvenli bir şekilde giriş ve çıkışlarının sağlanması ile ilgili hususlar ilgililerle tartışılarak belirlenecek ve bu önlemlere uyulup uyulmadığı denetlenecek.
  Belirli aralıklarla çalışma alanı gezilerek çalışanların çalışma ortamı ve yapılmakta olan işin gereği olan iş güvenliği araçlarını kullanıp kullanmadıkları denetlenecek, kuralsız çalışma yapanlar uyarılacak, sorumlulara bilgi verilecek ve bu işlemleri belgeye bağlanacak.
tamamı
Anasayfa
|
Hakkımızda
|
Belgelerimiz
|
Hizmetlerimiz
|
Referanslarimiz
|
İnsan Kaynakları
|
İletişim
Copyright 2013 Tüm hakkı almerproje.com' a aittir.
Adres

İstanbul Ofis: İçerenköy Mah. Merkez Camii Sk.
No:15/17 D:13 Ataşehir / İSTANBUL
T: +90 850 833 61 17

Ankara Ofis: Bağlıca Mah. 1067 Sk. No: 5/1
Etimesgut / ANKARA
T : +90 312 473 71 21